آموزش اکسل

تابع ضرب تمام اعداد در اکسل

تابع PRODUCT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع PRODUCT (ضرب تمام اعداد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع حاصل ضرب تمام اعداد داده شده را برمی گرداند. مثلا، اگر سلول های A1 و A2 در اکسل شامل اعداد حقیقی باشند، …

ادامه نوشته »

تابع توان در اکسل

تابع POWER در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع POWER (توان) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد (number) را به توان عدد دیگر (power) می رساند. فرمول تابع: POWER(number; power) Number: عدد پایه. این عدد می تواند هر عدد …

ادامه نوشته »

تابع PI (عدد پی) در اکسل

تابع PI در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع PI (عدد پی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع عدد پی 3.14159265358979، (ثابت ریاضی)، را با دقت 15 رقم اعشار باز می گرداند. فرمول تابع:  PI()  تابع PI نیاز به …

ادامه نوشته »

تابع ODD (رند به نزدیکترین عدد صحیح فرد بیشتر) در اکسل

تابع ODD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ODD (رند به نزدیکترین عدد صحیح فرد بیشتر) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع هر عدد حقیقی دلخواه (number) را به نزدیکترین عدد صحیح فرد گرد می کند. فرمول تابع: …

ادامه نوشته »

تابع ماتریس واحد در اکسل

تابع MUNIT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MUNIT (ماتریس واحد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع ماتریس واحد را برای ابعاد اختیاری (dimension) مشخص …

ادامه نوشته »

تابع MULTINOMIAL در مایکروسافت اکسل

تابع MULTINOMIAL در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MULTINOMIAL در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع نسبت فاکتوریل جمع اعداد را به حاصل ضرب فاکتوریل اعداد برمی گرداند. فرمول تابع: MULTINOMIAL(number1; [number2]; …) Number1, number2, …:  وارد کردن عدد …

ادامه نوشته »

تابع (رند به مضرب) در اکسل

تابع MROUND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MROUND (رند به مضرب) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد را به مضرب مورد نظر گرد می کند. فرمول تابع: MROUND(number; multiple) Number: عددی که باید رند شود …

ادامه نوشته »

تابع باقی مانده در اکسل

تابع MOD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MOD (باقی مانده) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع باقی مانده تقسیم یک عدد (number) توسط مقسوم علیه (divisor) را بر می گرداند.علامت نتیجه همان علامت مقسوم علیه می باشد. فرمول …

ادامه نوشته »

تابع ضرب ماتریس در اکسل

تابع MMULT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MMULT (ضرب ماتریس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع حاصلضرب دو آرایه از ماتریس را بر می گرداند. نتیجه این حاصل ضرب یک ماتریس می باشد با تعداد ردیف های array1 …

ادامه نوشته »

تابع ماتریس معکوس در اکسل

تابع MINVERSE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MINVERSE (ماتریس معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع ماتریس معکوس یک آرایه را بر می گرداند. فرمول تابع: MINVERSE(array)  array: یک آرایه عددی با تعداد مساوی از سطر و …

ادامه نوشته »

تابع دترمینان ماتریس در اکسل

تابع MDETERM در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MDETERM (دترمینان ماتریس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع دترمینان ماتریس را از یک آرایه بر می گرداند. فرمول تابع: MDETERM(array)  array: یک آرایه عددی با تعداد مساوی از سطر …

ادامه نوشته »

تابع LOG10 (لگاریتم با پایه 10) در اکسل

تابع LOG10 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LOG10 (لگاریتم با پایه 10) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را بر می گرداند. فرمول تابع: LOG10(number) Number: عدد حقیقی مثبت است که …

ادامه نوشته »

تابع لگاریتم در اکسل

تابع LOG در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LOG (لگاریتم) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع لگاریتم یک عدد با پایه دلخواه را مشخص می کند. فرمول تابع: LOG(number; [base]) number: عدد حقیقی مثبت که شما می خواهید …

ادامه نوشته »

تابع LN (معکوس تابع EXP) در اکسل

تابع LN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LN (معکوس تابعEXP) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع لگاریتم طبیعی یک عدد حقیقی را بر می گرداند. لگاریتم طبیعی در مبنای عدد ثابت 2.71828182845904 (عدد نپر یا e) است.  فرمول …

ادامه نوشته »