آموزش اکسل

تابع کوچکترین مضرب مشترک در اکسل

تابع LCM  در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LCM (کوچکترین مضرب مشترک) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع کوچکترین مضرب مشترک از اعداد صحیح را بر می گرداند. کوچکترین مضرب مشترک، کوچکترین عدد صحیح مثبت است که مضربی از …

ادامه نوشته »

تابع INT (عدد صحیح پایین) در اکسل

تابع INT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع INT (عدد صحیح پایین) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع هر عدد حقیقی را رو به پایین و به نزدیکترین عدد صحیح رند می کند. فرمول تابع: INT(number) number: عدد …

ادامه نوشته »

تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک در اکسل

تابع GCD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع GCD (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو یا چند عدد صحیح را بر می گرداند. بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو یا چند …

ادامه نوشته »

تابع FLOOR.MATH در اکسل

تابع FLOOR.MATH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FLOOR.MATH در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد.  توضیحات: این تابع  یک عدد دلخواه را رو به پایین و به نزدیکترین …

ادامه نوشته »

تابع فاکتوریل دوبل در اکسل

تابع FACTDOUBLE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FACTDOUBLE (فاکتوریل دوبل) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع فاکتوریل دوبل یک عدد را باز می گرداند. فرمول فاکتوریل دوبل برای اعداد زوج به صورت n!! = n*(n-2)*(n-4)…(4)(2) و برای …

ادامه نوشته »

تابع فاکتوریل در اکسل

تابع FACT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FACT (فاکتوریل) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع فاکتوریل یک عدد را بر می گرداند. فاکتوریل یک عدد (number) مساوی است با: 1*2*3*…*number .  فرمول تابع: FACT(number) Number: عددی است نامنفی …

ادامه نوشته »

تابع EXP در اکسل

تابع EXP در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع EXP در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع e (عدد نپر) را به توان عدد دلخواه می رساند. مقدار ثابت عدد نپر برابر 2.71828182845904،  (پایه لگاریتم طبیعی) می باشد.  فرمول تابع: EXP(number) …

ادامه نوشته »

تابع رند کننده زوج در اکسل

تابع EVEN  در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع EVEN (رند کننده زوج) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع عدد را به نزدیکترین عدد صحیح زوج گرد می کند. شما می توانید این تابع را برای پردازش آیتم هایی که …

ادامه نوشته »

تابع درجه در اکسل

تابع  DEGREES در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع DEGREES (درجه) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع به منظورتبدیل رادیان به درجه مورد استفاده قرار می گیرد. فرمول تابع: DEGREES(angle) angle: زاویه ای است به رادیان، که شما می …

ادامه نوشته »

تابع DECIMAL در اکسل

تابع DECIMAL در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع DECIMAL (رقم دهدهى) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: تبدیل متن یک عدد در یک پایه داده شده، به …

ادامه نوشته »

تابع کسکانت هیپربولیک در اکسل

تابع CSCH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CSCH (کسکانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع کسکانت هیپربولیک (هذلولی) یک زاویه مشخص (به …

ادامه نوشته »

تابع کسکانت در اکسل

تابع CSC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CSC (کسکانت بر حسب رادیان) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع کسکانت یک زاویه مشخص (به رادیان) …

ادامه نوشته »

تابع کتانژانت هیپربولیک در اکسل

تابع COTH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COTH (کتانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع کتانژانت هیپربولیک (هذلولی) زاویه هیپربولیک را بر …

ادامه نوشته »

تابع کتانژانت در اکسل

تابع COT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COT (کتانژانت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع کتانژانت زاویه ای که به رادیان می باشد را …

ادامه نوشته »